Ochrana osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len ZOOÚ.

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

PREDOS-BB, s.r.o., Podhrádok 357/35, 976 63 Predajná, Slovenská republika, IČO: 36 625 086
e-mail: [email protected],
telefón: 048/4162349

Účel spracúvania osobných údajov

PREDOS-BB, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutej osoby – kupujúceho (ďalej ako „kupujúci“ a/alebo „spotrebiteľ“ a/alebo „zákazník“):

 • na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu a plnenia príslušnej kúpnej zmluvy (dodanie tovaru).
  Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej kúpnej zmluvy a to: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, prípadne iné náležitosti kúpnej zmluvy.
 • Na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených osobných údajov dotknutej osoby aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácii,
 • na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov poskytovaných zákazníkom pri uzatvorení kúpnej zmluvy aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
 • na účely registrácie (dobrovoľná registrácia) na našej stránke nasledovné osobné údaje prihláseného užívateľa: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok prihláseného užívateľa.
 • na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal, jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
 • na účely uplatňovania nárokov PREDOS-BB, s.r.o. pri styku so štátnymi inštitúciami, exekútormi prípadne súdmi
 • na účely informovania spotrebiteľa zo strany PREDOS-BB, s.r.o v prípade zistenia rizika nebezpečnosti výrobku nasledovné údaje dobrovoľne poskytnuté spotrebiteľom do záručného listu pri osobnom odbere výrobku: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa. V prípade objednania výrobku prostredníctvom e-shopu a možnosti zaslania tohto výrobku priamo spotrebiteľovi nasledovné údaje dobrovoľne poskytnuté spotrebiteľom pri objednávaní tovaru uvedené v záručnom liste: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa.

 

Subjekty ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom

Na zaistenie plnení spojených s uzavretím kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb pre zákazníkov, v čo najlepšej kvalite a dostupnosti poskytujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj tretím subjektom. Ide o majiteľa domény prostredníctvom ktorej realizujeme e-shop www.stihl.sk, a ktorý tiež vedie systém spracovania záručných listov, o poskytovateľa IT služieb firme PREDOS-BB, s.r.o. ako aj o poskytovateľa IT služieb k doméne www.stihl.sk, doručovateľské firmy, ktoré využívame na doručenie Vami kúpeného tovaru, prípadné ďalšie osoby, ktorým v súvislosti s konkrétnym účelom spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi v nevyhnutnom rozsahu poskytneme. Zoznam príjemcov:

 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. kuriérska spoločnosť, Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885, prípadne iná kuriérska alebo prepravná spoločnosť. Osobné údaje sú poskytované kuriérskej alebo prepravnej spoločnosti len v prípade využitia služieb spojených s dodávkou tovaru koncovému zákazníkovi – spotrebiteľovi
 • TP SOFT, s.r.o. Nám. Št. Moysesa 5, Banská Bystrica 974 01, IČO: 31 615 210 ako sprostredkovateľ, poskytovateľ IT služieb PREDOS-BB, s.r.o
 • Len údaje spracúvané cez doménu www.predos.skEmília Birová – TRENDY, Kozáčeka 35, 960 01 Zvolen, IČO: 462 74 529, ako sprostredkovateľ, poskytovateľ IT služieb k doméne www.predos.sk
 • Len údaje spracúvané cez doménu www.stihl.skSTÉNIA a.s., Poštová 11, 040 01 Košice, IČO: 36204871, výhradný dovozca lesnej a záhradnej techniky STIHL a VIKING, vlastní domému www.stihl.sk, pod ktorou jednotliví online predajcovia prevádzkujú svoje e-shopy a taktiež vedie systém správy záručných listov.
 • Len údaje spracúvané cez doménu www.stihl.skLemonCreative s.r.o. sídlo Moyzesova 22, 040 01 Košice, IČO: 36 832 685, ako sprostredkovateľ, poskytovateľ IT služieb k doméne www.stihl.sk
 • autorizované servisy značiek STIHL a VIKING, v prípade ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru u iného predajcu, ako u ktorého bol výrobok zakúpený
 • ďalší možní príjemcovia: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia, v prípadoch keď poskytnutie osobných údajov týmto príjemcom bude nevyhnutné na splnenie daného účelu

 

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytnuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy sú spracúvané počas obdobia plnenia kúpnej zmluvy a počas záručnej doby na dodaný tovar.

V prípade ak ste prihlásený užívateľ Vaše osobné údaje spracúvame od Vášho prihlásenia sa (zaregistrovania sa) na našej stránke do odvolania súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov (zrušenia registrácie).

V niektorých prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov uvedených v Účele spracúvania osobných údajov Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame najneskôr dovtedy kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom do záručného listu uchovávame po dobu troch (3) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu spotrebiteľa s ich spracúvaním.

Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 • V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, ktoré si môžete uplatniť:
  • písomne zaslaním listu na našu adresu uvedenú v bode 1
  • mailom na našej mailovej adrese uvedenej v bode 1
  • telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v bode 1
 • Kupujúci má právo kedykoľvek – písomne alebo mailom požadovať informácie a prístup k svojim spracúvaným osobným údajom.
 • Kupujúci má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v prípadoch a za podmienok uvedených v § 27 ZOOÚ.PREDOS-BB, s.r.o. nevykonáva priamy marketing ani profilovanie.
 • Kupujúci, ktorého osobné údaje spracúva PREDOS-BB, s.r.o. na základe súhlasu Kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, môže tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to len písomnou formou.
 • Kupujúci má voči PREDOS-BB, s.r.o. aj tieto práva:
  • právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
  • právo na prenosnosť údajov.
 • Kupujúci ma právo tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

PREDOS-BB, s.r.o. nepoužíva ani profilovanie ani automatizované rozhodovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku pri zaregistrovaní sa užívateľa

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa a to za účelom zaregistrovania sa v systéme PREDOS-BB, s.r.o.. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú t.j. do odvolania.
Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby.
V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať PREDOS-BB, s.r.o. na e-mailovej adrese [email protected]. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Viac informácií o spracúvaní cookies nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte prostredníctvom našej mailovej adresy [email protected].