Reklamácia

V PREDOS-BB robíme všetko preto, aby vám bol vždy doručený len kvalitný a kompletný tovar, ktorý ste si objednali, a teda aby na reklamácie neboli žiadne dôvody. Napriek nášmu úsiliu sa z času na čas môže vyskytnúť nejaká chybička a potreba tovar reklamovať. Ak by ste sa náhodou s takýmto prípadom stretli, tu vám predkladáme návod, ako správne postupovať. Reklamácie u nás sa nemusíte obávať, budeme sa snažiť, aby ste mali s celým procesom čo najmenej starostí a prípadná reklamácia prebehla čo najrýchlejšie k vašej spokojnosti.

Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku konečnému zákazníkovi, prípadne záruka trvá v dĺžke, ktorá je uvedená na záručnom liste výrobku.

Záruka sa vzťahuje na záručné vady:

 • Nesprávna činnosť výrobku v dôsledku konštrukčnej chyby
 • porucha zapríčinená vadou materiálu
 • nesprávne dielenské spracovanie, ktoré sa prejaví v záručnej dobe

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je uvedená v zázname o opravách tohto listu.

Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ uplatňuje v organizácii, kde bol výrobok zakúpený alebo priamo u autorizovaného servisného zástupcu.

Obchodná organizácie je povinná zabezpečiť záručnú opravu v stanovenej lehote do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, inak má spotrebiteľ nárok na nový výrobok alebo na vrátenie peňazí.

Výrobok je možné reklamovať len v originálnom balení s priloženým dokladom o kúpe a riadne vyplneným záručným listom.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku alebo jeho súčastí v dôsledku jeho používania a to predovšetkým na:

 • Žacie a rezné nástroje kosačiek, krovinorezov a vyžínačov (nože, žabky, žacie struny a hlavice)
 • Unášače a skrutky nožov, vodiace lišty kôs
 • Reťaze motorových a elektrických píl ako aj vodiace lišty, zaberové kolieska a brzdy
 • Bubny a deflektory bubnových a mulčovacích kosačiek prípadne ochranné prvky iných strojov
 • Nože a pružiny mulčovačov, plečiek a rotavátorov
 • Ventilátory a turbíny vysávačov a fukárov ako aj čerpadiel
 • Klinové remene a súčasti klinových pojazdov, ložiská, pojazdové kolesá, pneumatiky a tesnenia z gumy a iných materiálov
 • Zapaľovacie sviečky, žiarovky, poistky, uhlíky, vzduchové a olejové filtre motora
 • Metly a kefy zametacích zariadení
 • Prípadne iné bežne opotrebovateľné súčiastky strojov a zariadené

Nárok na záruku zaniká:

 • uplynutím reklamačnej doby
 • pri nedodržaní pokynov na používanie a údržbu výrobku uvedenom v návode na obsluhu
 • pri mechanickom poškodení, bežnom mechanickom opotrebovaní dielov spôsobeným prevádzkou stroja
 • pri živelnej pohrome
 • ak na výrobku bol vykonávaný zásah osobou, ktorá nemá certifikát na takúto činnosť
 • ak vada vznikla neodstránením menšej primárnej vady, ktorú bolo možné ľahko identifikovať
 • ak vada vznikla v dôsledku použitia znečisteného paliva a maziva, alebo ak toto nebolo schválené výrobcom (platí len pre benzínové motory)
 • ak vada vznikla v dôsledku použitia prídavného zariadenia, ktoré nebolo schválené výrobcom
 • ak je výrobok používaný k zapožičaniu
 • UPOZORNENIE: V prípade, že reklamácia výrobku bude zo strany autorizovaného servisného strediska posúdená ako neoprávnená, reklamujúci bude znášať všetky náklady spojené s diagnostikou vady na výrobku, s manipuláciou a dopravou vzniknuté pri vybavovaní takejto reklamácie servisnému stredisku a predajcovi. Pri stornovaní objednávok dielov a strojov si firma PREDOS-BB, s.r.o. bude účtovať náklady spojené s týmto úkonom, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 30% objednaného tovaru. Reklamácie v súlade s platnými predpismi prijíma poverený pracovník servisu, ktorý o prevzatí tovaru vykoná písomný zápis, s ktorým je oboznámený zákazník bezprostredne, resp. najneskôr do troch dní podľa platných predpisov.

 

Odovzdanie reklamácie

Pokiaľ chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, môžete tak urobiť 2 spôsobmi:

 1. Reklamáciu môžete osobne odovzdať v našej predajni.
 2. Ak sa rozhodnete uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:

 

PREDOS-BB, s.r.o.

Predos.sk – REKLAMÁCIA

Kremnička 8

974 05 Banská Bystrica

 • Vždy je potrebné doložiť doklad o nákupe preukazujúci kúpe tovaru na www.predos.sk (faktúra, dodací list) a v prípade, že reklamáciu zasielate poštou, kuriérom, aj stručne uviesť dôvod reklamácie.
 • Reklamovaný tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, čistý a hygienicky nezávadný.

Reklamačný protokol

Ak reklamáciu vykonávate osobne, vydáme Vám reklamačný protokol.
V prípade zaslania reklamácie na adresu reklamačného oddelenia, vám bude zaslaný reklamačný list na e-mail uvedený v popise reklamácie.

Záručná doba a životnosť tovaru

Záručná doba a životnosť tovaru sú rôzne pojmy. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Priebeh reklamácie

O priebehu celej reklamácie budete informovaný automatickými e-mailami, ktoré Vás upozornia na stav reklamácie. Dostanete informácia o tom, že Vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, bola vybavená, Vám bola odoslaná, alebo že si ju máte možnosť vyzdvihnúť.

Lehota na vybavenie reklamácie

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.
V prípade, že nie ste spotrebiteľ, sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase.

Kontakty pre reklamácie:

Nižšie uvedené kontakty slúžia pre prípad potreby komunikácie ohľadom Vašej reklamácie:
[email protected]
tel: +421 48 416 23 49

Ako postupovať keď …

 • je prijatý tovar poškodený

Pri preberaní balíka, zásielku vždy skontrolujte!
Zásielku si prosím vždy prezrite pred dopravcom, či obal nie je poškodený (pokrčený, roztrhaný, rozmočený a pod.) a či nie je porušená naša špeciálna baliaca páska. V prípade nezrovnalostí balík nepreberajte!
Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potreba o tejto skutočnosti čo najskôr informovať prepravcu a našu spoločnosť.

 • tovar bol dodaný nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu

Prosíme bezodkladne nás informujte, najlepšie telefonicky na tel. +421 48 416 23 49, ihneď budeme túto nezrovnalosť riešiť.